Regulamin konkursu Mikołajkowego

Regulamin konkursu Mikołajkowego na Facebook’u „Konkurs Mikołajkowy 2018”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs fotograficzny na Facebook’u (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Konkurs Mikołajkowy 2018” (dalej „Konkurs”) jest Akademia Boreliozy Sp. z o.o. ul. Kaliska22 63-460 Kotowiecko, NIP 6222812983 dalej „Organizator”.
 3. Akademia Boreliozy Sp. z o.o. jest administratorem konta w serwisie społecznościowym, na którym ogłoszono konkurs.
 4. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym profilu w społecznościowym portalu Facebook pod adresem URL: https://www.facebook.com/akademiaboreliozyoficjalnie/
 5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Konkurs opiera się na wyłonieniu 3 zwycięzców spośród nadesłanych listów do Św. Mikołaja, spełniających określone w niniejszym Regulaminie kryteria.
 7. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).
 8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związany.
 9. Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego uczestników.

§ 2 Uczestnicy

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które:
  1. najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat,
  2. posiadają konto w serwisie Facebook,
  3. są fanami profilu Akademia Boreliozy Oficjalnie na Facebooku,
  4. dodały autorskie listy na fun page’u Akademia Boreliozy Oficjalnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  5. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Konkursu są osoby, które spełnią warunki opisane w niniejszym paragrafie w ust. 1-7 (zwane dalej „Uczestnikami”).
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 4. Osoby, które wezmą udział w konkursie, a nie zostaną laureatami nagrody, co równoznaczne jest z niewygraniem nagrody zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych pretensji, ani nie będą ubiegać się o żadne odszkodowanie, zadośćuczynienie, przeprosiny wobec Organizatora. Jak też z tego powodu nie będą wystosowywać negatywnych komentarzy na fun page’u oraz drogą mailową, gdyż przyjmują zasady konkursu.
 5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagrody Zwycięzcy. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 6. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

§3 Zasady udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy umieścić pod postem Konkursowym na fun page’u Akademii Boreliozy Oficjalnie na facebook’u, napisany przez siebie list do św. Mikołaja.
 2. Termin trwania konkursu, czyli zamieszczania zdjęć opisanych w § 3 ust. 1 Regulaminu, zostaje określony od dnia 04.12.2018 od godziny 18:00 do dnia 06.12.2018 do godziny 18:00
 3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, a Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w formie listu w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.
 5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
 6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
  1. akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
  2. wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.
 7. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Facebook’u związanej z konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię Akademii Boreliozy Sp zoo, bądź nie związane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.

§4 Nagrody

 1. Nagrodą dla poszczególnego Laureata Konkursu jest bon Sodexo o wartości 200 PLN każdy.
 2. Pula nagród: 3 Bony Sodexo o wartości 200 PLN każdy.
 3. Organizator ponosi koszty podatku od wygranej w konkursie.

§5 Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Informacja o Laureacie Konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska (także pseudonimu – jeżeli takiego używa), zostanie opublikowana przez Organizatora po rozstrzygnięciu Konkursu w dniu 06.12.2018r. na profilu Akademia Boreliozy Oficjalnie znajdującej się na stronie: www.facebook.pl. https://www.facebook.com/akademiaboreliozyoficjalnie/
 2. Dodatkowo Laureaci zostaną poinformowani poprzez wiadomość przesłaną przez Organizatora Konkursu za pośrednictwem www.facebook.pl.
 3. Zwycięzca Konkursu wyłoniony zostanie na podstawie decyzji komisji wybranej przez Akademię Boreliozy Sp Zoo.

§6 Wydanie nagród Laureatom

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie w Konkursie przez oznaczenie na serwisie Facebook, poprzez: dodanie komentarza pod nagrodzonym zdjęciem, a następnie tak oznaczony Zwycięzca w terminie do 48 godzin jest zobowiązany przesłać za pomocą serwisu Facebook prywatną wiadomość poprzez opcję „Wyślij wiadomość” dostępną na Profilu Akademia Boreliozy Oficjalnie znajdującej się na stronie: https://www.facebook.com/akademiaboreliozyoficjalnie/
 2. Zwycięzca, aby mógł otrzymać Nagrodę, zobowiązany jest podać w prywatnej wiadomości: imię, nazwisko, oraz numer telefonu.
 3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i numeru telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 4. O sposobie odbioru Nagrody, zwycięzca zostanie poinformowany w prywatnej wiadomości otrzymanej za pośrednictwem serwisu Facebook, o której mowa powyżej, jednakże zwycięzca, aby odebrać Nagrodę w ustalony według zdania poprzedzającego sposobu, zobowiązany jest udokumentować podane dane personalne w celu potwierdzenia tych danych.
 5. W związku z tym, że ogłoszenie zwycięzcy Konkursu oraz kontakt ze Zwycięzcą w celu odbioru nagrody odbywać się będzie głównie za pośrednictwem serwisu Facebook, każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany posiadać aktywne konto w serwisie Facebook, co najmniej od dnia 1 stycznia 2017 roku.
 6. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 7. Laureat nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 8. Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora w terminie od dnia 04.12.2018r. do dnia zakończenia konkursu tj. 06.12.2018r.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.